Y Fenter Twyll Genedlaethol

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i’r gymdeithas dai amddiffyn yr arian cyhoeddus mae’n ei weinyddu. Er mwyn atal a chanfod twyll caiff rannu’r wybodaeth a ddarperir iddynt gyda chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus.

Swyddfa’r Cabinet sydd yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data.

Mae paru data yn cynnwys cymharu cofnodion cyfrifiadurol a gedwir gan un corff yn erbyn rhai a gedwir gan yr un corff neu gorff arall i weld pa mor bell maent yn cyd-fynd. Gwybodaeth bersonol yw hwn fel arfer. Mae paru data cyfrifiadurol yn galluogi darganfod hawliadau a thaliadau sydd o bosibl yn dwyllodrus. Pan gaiff data ei baru mae’n dangos fod yna anghysondeb sydd angen ei archwilio ymhellach. Ni ellir rhagdybio pa un ai oes twyll, camgymeriad neu eglurhad arall nes y cynhelir ymchwiliad.

Ar hyn o bryd mae’n ofynnol gan Swyddfa’r Cabinet i ni gymryd rhan mewn ymarfer paru data er mwyn cynorthwyo i atal a chanfod twyll. Mae’n ofynnol i ni ddarparu setiau penodol i Swyddfa’r Cabinet i’w paru ar gyfer pob ymarfer a mae rhain wedi eu gosod allan yn arweiniad Swyddfa’r Cabinet sydd i’w gweld ar https://gov.uk/government/collections/national-fraud-initiative

O Ebrill 1af 2015 trosglwyddwyd y cyfrifoldeb am Y Fenter Twyll Genedlaethol o’r Comisiwn Archwilio i Swyddfa’r Cabinet. Mae’r defnydd o ddata gan Swyddfa’r Cabinet mewn ymarfer paru data yn cael ei wneud gyda awdurdod statudol o dan eu pwerau yn Rhan 6 o’r Ddeddf Archwilio ac Atebolrwydd Lleol 2014. Nid oes angen caniatad yr unigolion dan sylw o dan y Ddeddf Gwarchod Data 1998.

Bydd y cod presennol o baru data yn parhau i bob pwrpas hyd nes bydd Gweinidog Swyddfa’r Cabinet yn cyhoeddi cod newydd. Gweler:
https://www.gov.uk/government/publications/code-of-data-matching-practice-for-national-fraud-initiative

Am fwy o wybodaeth ar bwerau cyfreithiol Swyddfa’r Cabinet a’r rhesymau pam mae’n cydweddu a gwybodaeth penodol gweler https://www.gov.uk/government/publications/fair-processing-national-fraud-initiative/fair-processing-level-3-full-text . Am fwy o wybodaetth ar baru data yn y sefydliad yma cysyllter a Elfyn Jones- Cyfrifydd, Adran Gyllid; ffôn: 01570 424361; e-bost: elfyn.jones@taiceredigion.cymru