Talu Eich Rhent

Gosod ein rhent

Mae Tai Ceredigion yn gosod ei renti’n unol ag arweiniad Llywodraeth y Cynulliad ar rent – y cyfeirir ato fel y system meincnodi rhent. Nod y system hon yw sicrhau bod tenantiaid sy’n byw mewn ardal yn talu rhent tebyg am fathau tebyg o gartrefi, a bod codiadau rhent yn deg.

I’r bobl hynny a ddaeth yn denantiaid i Tai Ceredigion pan drosglwyddwyd eu cartrefi o’r Cyngor, ceir sicrwydd na fydd rhenti’n codi mwy nag y byddent wedi codi gyda’r Cyngor.
I beth caiff arian rhent ei ddefnyddio?

Rhent yw prif ffynhonnell incwm Tai Ceredigion. Fe’i defnyddir i ddarparu gwasanaethau i reoli eich cartref a sicrhau ei fod yn cael ei atgyweirio i safon dda.

Sut mae talu eich rhent

Gallwch dalu eich rhent mewn sawl ffordd:

1. Debyd uniongyrchol

Gallwn drefnu tynnu’ch rhent yn uniongyrchol o’ch cyfrif banc, unrhyw ddiwrnod o’r mis.

2. Defnyddio cerdyn talu AllPay

Gallwch dalu gan ddefnyddio cerdyn talu mewn unrhyw Swyddfa Bost, unrhyw fan sy’n dangos y logo PayPoint, ar-lein, neu dros yr ffôn.
Os ydych yn dymuno talu trwy un o’r dulliau uchod, rhowch wybod i ni er mwyn i ni gael gwneud y trefniadau angenrheidiol.

I dalu ar-lein ewch i www.allpayments.net (yn agor mewn ffenestr newydd neu tab).

3. Anfon siec yn y post

Gallwch dalu trwy siec, gan wneud y siec yn daladwy i ‘Tai Ceredigion’. Anfonwch eich siec i’n swyddfa yn y cyfeiriad a nodir isod, a chofiwch ysgrifennu eich enw a’ch cyfeiriad ar gefn y siec. Peidiwch ag anfon arian parod yn y post.

4. Budd-dal tai

Os ydych ar incwm isel, mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael cymorth i dalu eich rhent trwy hawlio Budd-dal Tai. Cysylltwch â thîm budd-daliadau’r Cyngor ar 01970 633252. Os oes hawl gennych i gael Budd-dal Tai i’ch helpu i dalu rhan neu’r cyfan o’ch rhent, gall yr Adran Budd-dal Tai dalu’r arian i ni’n uniongyrchol.

5. Dros y Rhyngrwyd

Gallwch dalu ar-lein ar adeg sy’n gyfleus i chi, gan ddefnyddio cerdyn debyd (neu gredyd), drwy wefan allpay. Cliciwch yma i dalu arlein (yn agor mewn ffenestr newydd neu tab).

Problemau o ran talu rhent

Mae Tai Ceredigion wedi ymrwymo i’r egwyddor y dylai tenantiaid dalu eu rhent, ond mae wedi ymrwymo hefyd i ddarparu cymorth a chyngor buan, priodol i denantiaid sydd â dyledion rhent.

Cofiwch gysylltu â ni’n syth os ydych yn poeni, neu os ydych yn cael problemau o ran talu eich rhent. Gallech golli eich cartref os na fyddwch yn talu eich rhent. Os oes gennych broblemau ariannol, gallwn weithio gyda chi i sicrhau eich bod yn cael yr holl gymorth y mae gennych hawl iddo. Mae’r cymorth y gallwn ei gynnig yn cynnwys y canlynol:

  • eich helpu i wneud cais am fudd-daliadau
  • eich cyfeirio at asiantaethau cynghori arbenigol megis Cyngor ar Bopeth, Hawliau Lles neu wasanaethau cynghori ynghylch dyledion
  • gweithio gydag Undebau Credyd lleol a sirol (sefydliadau a all helpu gyda chynlluniau cynilo a benthyciadau rhad)
  • cytuno ar drefniadau ad-dalu rhesymol ac ymarferol, gan gynnwys tynnu arian yn syth o’ch enillion neu’ch budd-daliadau.

 Gwefannau defnyddiol – Agorir mewn ffenestr newydd neu tab

Dyledion rhent

Bydd Tai Ceredigion yn ei ystyried yn fater difrifol iawn os na fyddwch yn talu eich rhent yn brydlon. Byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn ymweld â chi yn eich cartref er mwyn ceisio dod i drefniant gyda chi i ad-dalu’r rhent sy’n ddyledus. Os na fyddwch yn cadw at y trefniant hwn ac os byddwch yn gwrthod talu eich rhent yn fwriadol, byddwn yn cymryd camau cyfreithiol a allai arwain at eich troi chi allan o’ch cartref. Fel rheol, byddwn yn dechrau cymryd camau cyfreithiol pan fydd 4 wythnos neu fwy o rent yn ddyledus.

Gallwch gael mwy o wybodaeth trwy gysylltu â’ch ymgynghorydd tai neu drwy droi at ein gwefan.

Ffoniwch ni ar 0345 606 7654

Anfonwch e-bost at post@taiceredigion.cymru