Tenant

Tai Ceredigion a Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru

Diweddariad Uno 12/03/2020

Mae'r gwaith ar yr uno arfaethedig rhwng Tai Ceredigion a Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru wedi bod yn symud ymlaen yn dda. Mae yna lawer o bethau i'w trafod a'u penderfynu gyda chyfarfodydd gyda'r Bwrdd Cysgodol yn ogystal â'r Rheoleiddiwr, yr ymgynghorwyr arweiniol ar gyfer yr uno, Savills; ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol ac Ariannol ar wahân ar gyfer y ddwy Gymdeithas.

Mae'r Grwpiau Monitro Staff a Thenantiaid o'r ddwy gymdeithas yn gweithio'n ddiflino er budd ein tenantiaid. Dyma rai Cwestiynau Cyffredinol a allai ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Cyffredinol

  • fel y bydd gennym lais cryfach i denantiaid a thai ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru
  • i gynnal a gwella ansawdd y gwasanaeth i denantiaid a chreu gwell rhaglen ddatblygu
  • i gryfhau gwreiddiau’r ddau gorff yn y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu
  • i warchod swyddi a gwasanaethau
  • i greu corff gwytnach ac ariannol gryfach drwy gyfuno adnoddau ac arbenigedd

Nac oes, penderfyniad gwirfoddol yw ef, ond credir y byddem yn gryfach fel un corff ac yn fwy abl i ddarparu gwell gwasanaethau ar gyfer ein tenantiaid i gyd.

Gwneir penderfyniad terfynol ym mis Ebrill 2020, ar ôl y diwydrwydd dyladwy, a’r ymgynghoriad hwn sy’n mynd ymlaen. Os caiff ei gytuno, bydd cydsyniad gan y cyllidwyr a gwaith cwblhau cyfreithiol yn dilyn yn ystod misoedd yr haf.

Bydd y ddwy Gymdeithas Dai’n parhau i weithio fel yr oeddent o’r blaen.

Byddai rhai misoedd o baratoi at y cyfuniad, a fyddai’n debygol o gael ei gwblhau ar ddiwedd mis Medi.

Bydd set newydd o werthoedd i’r gymdeithas newydd wedi’i chyfuno, ond y mae’n annhebygol y byddant yn wahanol iawn i werthoedd presennol y ddwy gymdeithas.

Byddant, y mae cynrychiolwyr tenantiaid wedi cymryd rhan yn y trafodaethau ynghylch cyfuno yn ystod y deuddeng mis diwethaf, ac fe fyddant yn cyflwyno eu safbwyntiau annibynnol i Fyrddau’r ddwy gymdeithas ym mis Ebrill, ar ôl y broses ymgynghori hon â’r grŵp ehangach o denantiaid.

Bydd, bydd angen i gyfranddalwyr Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru gymeradwyo’r cyfuniad i mewn i Tai Ceredigion mewn dau gyfarfod cyffredinol arbennig, yn sgil penderfyniad gan Fyrddau’r ddwy gymdeithas i gyfuno.

Fe gaiff unrhyw denant ymgeisio i fynd yn gyfranddaliwr.  Byddwn yn annog yr holl denantiaid i ymgeisio i fynd yn gyfranddalwyr yn y gymdeithas dai newydd wedi’i chyfuno, fel y bydd ganddynt bleidlais mewn cyfarfodydd cyffredinol blynyddol yn y dyfodol a chyfarfodydd eraill o gyfranddalwyr.

Dim ond os ydych yn gyfranddaliwr ar hyn o bryd yng Nghymdeithas Tai Canolbarth Cymru, gan y bydd y cyfuniad arfaethedig yn golygu bod Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru’n symud ei busnes i gyd i Tai Ceredigion.

Y mae ymgynghori’n mynd ymlaen â chi ynghylch y cyfuniad arfaethedig, ond os penderfyna’r ddau Fwrdd fynd ymlaen â’r cyfuniad gwirfoddol arfaethedig, fe gewch chi lythyr neu hysbysiad cyfreithiol i roi gwybod ichi am y newid rhydd-ddeiliad, ac yn hysbysu unrhyw newid yn enw’r cwmni y byddwch yn talu unrhyw renti tir a thaliadau gwasanaeth iddo yn y dyfodol.

  • Bydd pob is-gwmni presennol i Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru’n trosglwyddo i Tai Ceredigion a fydd yn rhiant-gwmni newydd iddynt, os cyfuna Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru â Tai Ceredigion. Bydd hyn yn cynnwys eu gweithwyr cyflogedig, a fydd yn cadw eu telerau ac amodau presennol.

Byddwn, y tebyg yw y bydd cronfa gymunedol bresennol Tai Ceredigion ac unrhyw fuddion cymunedol cysylltiedig sy’n cael eu darparu gan y ddwy gymdeithas yn parhau mewn blynyddoedd i ddod, yn amodol ar gymeradwyaeth y Bwrdd.

Byddwn, byddai’r gymdeithas newydd wedi’i chyfuno’n parhau i fuddsoddi mewn cymunedau â chartrefi newydd a gwasanaethau cefnogaeth a chyflogaeth eraill.

Bydd, byddai’r gymdeithas wedi’i chyfuno’n anelu at godi rhwng 100 a 200 o gartrefi fforddiadwy newydd bob blwyddyn.

Hawliau

Na fydd, byddai’ch tenantiaeth sicr neu fyrddaliadol sicr bresennol yn parhau, hyd nes y cyflwynir tenantiaethau newydd yng Nghymru gan Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016, pan fydd pob tenantiaeth cymdeithas dai a thŷ Cyngor yn newid er gwell.

Na fydd, bydd y rhan fwyaf o denantiaethau’n aros yr un fath hyd nes y daw Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 Llywodraeth Cymru i fodolaeth, pan fydd y rhan fwyaf o denantiaethau’n newid, ond bydd yr un lefel neu lefel uwch o sicrwydd ac amddiffyniad gennych o hyd.

Rhent a Gwasanaethau

Ni fydd rhenti’n codi ddim mwy nag y byddent wedi’i wneud pe byddech wedi aros gyda’ch landlord gwreiddiol. Y mae rhenti’n ddibynnol ar ganllawiau Gweinidog Llywodraeth Cymru ynglŷn â lefelau rhent fforddiadwy, a all newid bob blwyddyn.

Ni fydd taliadau gwasanaeth yn codi ddim mwy na phe byddech yn aros gyda’ch landlord gwreiddiol. Gall taliadau gwasanaeth gynyddu, neu leihau, yn flynyddol oherwydd newidiadau yng nghostau darparu gwasanaethau, prisiau contract a geir, a/neu newidiadau yn y fanyleb o ran pa wasanaethau sydd i’w darparu neu ansawdd y gwasanaeth, yn dilyn ymgynghori â’r tenantiaid a’r lesddeiliaid y mae’n effeithio arnynt.

Bydd, byddai’r gymdeithas wedi’i chyfuno’n dal i ddarparu cyngor am fudd-daliadau lles a dyledion ar gyfer ei thenantiaid, neu’n eu cyfeirio at asiantaethau eraill i gael cyngor a chefnogaeth fwy arbenigol.

Gallant, byddai’r gymdeithas dai wedi’i chyfuno’n ymgynghori â thenantiaid, lesddeiliaid a thrigolion eraill bob blwyddyn, gan egluro incwm a gwariant cyfrif taliadau gwasanaeth gwirioneddol y flwyddyn flaenorol, a chan esbonio sut y mae’r amcangyfrifon o daliadau gwasanaeth y flwyddyn nesaf wedi cael eu cyfrifo.

Atgyweiriadau

At ei gilydd, ie, ond os tenant i Tai Canolbarth Cymru ydych chi, a chithau’n byw yng Ngheredigion, gall fod angen ichi ffonio rhif ffôn Rhadffôn Tai Ceredigion yn y dyfodol.

Na fydd, ni ddylai fod unrhyw effaith ar amserlenni archebion atgyweirio, a byddem yn anelu at gynnig atgyweiriadau drwy apwyntiad ym mhob ardal, gydag amcangyfrifon o amseroedd cyrraedd neu slotiau amser.

Bydd, bydd y gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw mor dda o leiaf â’r gwasanaeth presennol, ond ein nod fydd parhau i wella’r amser ymateb ac ansawdd yr atgyweiriadau bob blwyddyn.

Ie, yr un gweithwyr cyflogedig neu gontractwyr lleol a ddefnyddir ran amlaf i wneud atgyweirio, cynnal a chadw a gwaith trin.

Staff

Ie, yr un staff, gan mwyaf, fydd yn ymdrin â rheoli tai, gwaith arolygu, a gwaith cyllid/gweinyddu. Gall fod rhai newidiadau i feysydd cyfrifoldeb mewn rhai rhannau o’r siroedd, ond bydd yr holl staff presennol yn dal i fod yn gweithio yn y gymdeithas wedi’i chyfuno.  Rhoddir gwybod i’r holl denantiaid, lesddeiliaid, a thrigolion eraill pwy yw’r aelod o’r staff a fydd yn brif gyswllt iddynt.

Anabledd

‘Yn fewnol’ y byddir yn darparu mân addasiadau o hyd, a byddai’r gymdeithas newydd yn gweithio gyda’r awdurdodau lleol perthnasol i gael grantiau addasu ar gyfer unrhyw waith addasu mawr.

Byddwn, lle bo angen wedi’i nodi ac i gwrdd ag angen yn y dyfodol.

Byddwn, byddai’r gymdeithas wedi’i chyfuno’n parhau i geisio gwella mynediad ar gyfer pobl anabl ar yr holl ystadau a chynlluniau, pryd bynnag y byddai modd.

Byddant, bydd y gymdeithas wedi’i chyfuno’n parhau i geisio darparu gwybodaeth mewn fformatiau hygyrch eraill pryd bynnag y bo modd, ar gyfer y tenantiaid y mae arnynt eu hangen.

Y mae gennym raglen hyfforddiant reolaidd ar gyfer staff ac aelodau’r Bwrdd, ac y mae hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan o hyn. Byddai’r hyfforddiant hwn yn dal i gael ei ddarparu ar ôl y cyfuniad.

Cyfranogiad gan Denantiaid

Bydd yr holl ddulliau presennol o gael cyfranogiad tenantiaid yn parhau, a bydd hefyd adolygiad eang o gyfranogiad tenantiaid o fewn y deuddeng mis cyntaf ar ôl i’r cyfuniad gael ei gwblhau.

Bydd, bydd bodlonrwydd a chyfranogiad cwsmeriaid yn dal i fod wrth graidd y modd y bydd y gymdeithas wedi’i chyfuno’n darparu gwasanaethau, â’r nod o gael ei gweld fel landlord arfer orau o fewn Cymru.

Gallant, bydd tenantiaid a lesddeiliaid yn parhau i chwarae rhan mewn adolygu polisïau sydd eisoes yn bod neu ddatblygu rhai newydd.

Gallant, bydd tenantiaid a lesddeiliaid yn parhau i chwarae rhan mewn adolygu a chytuno safonau gwasanaeth ac ymgymryd â chraffu annibynnol ar y gwasanaethau a ddarperir.

Gallant, parheir i ymgynghori â thenantiaid ynghylch manylebau, ac ynghylch cynlluniau i leihau gollyngiadau carbon a mesurau i leihau tlodi tanwydd.

Bydd, bydd y Bwrdd newydd yn cynnwys aelodau sy’n denantiaid presennol neu sy’n gallu sicrhau presenoldeb cryf safbwynt tenant.

Cânt, bydd nifer o achlysuron / ddigwyddiadau bob blwyddyn lle caiff tenantiaid gwrdd ag aelodau o’r Bwrdd a thrafod y gwasanaethau presennol neu gynlluniau busnes at y dyfodol â’r aelodau.

Cânt, bydd cyfarfodydd gweithredol a strategol rheolaidd o hyd rhwng cynrychiolwyr tenantiaid a staff, gan gynnwys uwch reolwyr a swyddogion gweithredol.

 

Cânt, perchir annibyniaeth bresennol grwpiau tenantiaid, ac fe barheir i’w hyrwyddo â chefnogaeth a chyllidebau. Cyfeirir at hyn yng nghyfansoddiad newydd y gymdeithas wedi’i chyfuno.

Cânt, bydd y gymdeithas wedi’i chyfuno’n parhau i annog sefydlu cymdeithasau tenantiaid lleol newydd ac fe fydd yn darparu cefnogaeth.

Cyfathrebu

Y mae dau gyfarfod Fforwm Cyswllt Tenantiaid wedi’u cynllunio yn y Drenewydd ac Aberystwyth. Bydd y rhain yn cael eu dilyn gan ddigwyddiadau ymgynghori lleol ar draws ardaloedd y ddwy Gymdeithas.  Bydd y Cyd-Banel Tenantiaid wedyn yn cyflwyno adroddiad annibynnol i’r ddau Fwrdd ym mis Ebrill, pan gaiff penderfyniad terfynol am y cyfuniad ei wneud gan y Byrddau.

Cewch, fe fydd diweddariadau rheolaidd yn y cylchlythyrau a thrwy gyfryngau cymdeithasol.

Byddwch

Bydd

  • Cânt, y mae gallu darparu’r holl wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn bwysig.

Dros yr wythnosau diwethaf mae'r broses ymgynghori ffurfiol â thenantiaid ynghylch yr uno arfaethedig wedi cychwyn gyda digwyddiadau lansio yn Aberystwyth a'r Drenewydd, dan arweiniad y panel cyd-denantiaid. Dilynwyd y cyfarfodydd lansio hyn gan gyfarfodydd galw heibio anffurfiol yn Nhref-y-Clawdd, Llandrindod, Aberteifi ac Aberaeron. Yn fuan bydd hefyd cyfarfodydd yn Llanbedr PS, Aberystwyth, Y Drenewydd, Llanidloes, Machynlleth a Phonterwyd. Defnyddir y cyfarfodydd i gasglu barn tenantiaid ehangach, a chânt eu cyflwyno i ddau Fwrdd y ddwy gymdeithas ar Ebrill 22ain 2020, pan obeithir y bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ar y cynnig i uno.

Byddwn yn parhau i hysbysu pawb ar y datblygiadau.