Nodau & Amcanion

Prif nôd Tai Ceredigion yw  rhoi ein tenantiaid yn gyntaf a bod yn landlord a chyflogwr rhagorol.      

Bydd Tai Ceredigion yn gallu buddsoddi yng nghartrefi tenantiaid ac yn hyderus y bydd safon ein tai yn ymgyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS), ac y bydd ein tenantiaid yn derbyn gwasanaeth o’r radd uchaf.

Bydd Tai Ceredigion yn  ymgynghori a’n tenantiaid i gyflwyno gwellianau megis gwasaneth apwyntiadau ar gyfer atgyweiriadau.

Yn ogystal, mae Tai Ceredigion yn awyddus i sicrhau y bydd manteision economaidd ehangach  o ran creu cyfleoedd gwaith trwy gynlluniau hyfforddiant a phrentisiaethau. Golyga hyn y byddai y buddsosddiad arfaethedig o £40milwn yn dod â, nid yn unig, welliannau angenrheidiol i gartrefi tenantiaid  ond hefyd yn rhoi hwb i ddyfodol economaidd cymunedau o fewn Ceredigion.