DYFARNIAD RHEOLEIDDIO 2019/2020

Mae’n bleser gan Tîm Gweithredol a Bwrdd Tai Ceredigion rannu cyhoeddiad ein dyfarniadau rheoleiddio blynyddol gan Lywodraeth Cymru.

Unwaith eto, dyfarnwyd y “safonol safonol” i Tai Ceredigion sef yr asesiad uchaf y gall Cymdeithasau Tai ei gyflawni.

Sail y farnwriaeth yw rhoi dealltwriaeth i’r Gymdeithas Tai, ei thenantiaid, defnyddwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid eraill o’i hyfywedd ariannol a pha mor dda y mae’n perfformio, ar adeg benodol mewn amser, mewn perthynas â:

• Llywodraethu a Chyflenwi Gwasanaethau
• Rheolaeth Ariannol

Steve Jones
Prif Weithredwr

Karen Oliver
Cadeirydd

Continue reading...

Diweddariad ar Scamiau

Dyma crynodeb o ddiweddariad gan Safonau Masnach Cenedlaethol am sgamiau y cawsant wybod amdanynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf, pob un yn ymwneud â’r ansicrwydd cyffredinol a’r pryder ynghylch CORONAFEIRWS. Gofalwch amdanoch eich hun a chadwch lygad barcud ar deulu a chymdogion bregus.

 

CYNNYRCH FFUG

 

NID OES meddyginiaethau na phecynau gwrth-firws i wella neu atal COVID-19  YN BODOLI. Mae yna adroddiadau o werthu ar-lein ac o ddrws i ddrws. Os ydych chi’n clywed am weithgaredd lleol o’r natur hon yn ein cymuned, ffoniwch 101.

 

SGAMIAU STEPEN DRWS

 

Yma i helpu – mae unigolion yn galw Continue reading

Continue reading...

O Rwbel i Fenter

O Rwbel i Fenter

Mae 2020 yn dod â datblygiadau newydd cyffrous yn Llambed wrth i’r gwaith ar ailddatblygu safle Canolfan Dulais yn y dref gychwyn. Gyda chymorth buddsoddiad Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a chyllid Targedu Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru, bydd y prosiect yn dod â buddsoddiad o £3.2m i’r dref.

Datgelodd Tai Ceredigion – a brynodd yr adeilad gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ym mis Mawrth 2018 – y cynlluniau newydd cyffrous i ddymchwel hen adeiladau’r Llywodraeth ar ddechrau 2019. Cafodd y strwythur presennol ei inswleiddio’n wael ac nid oedd y system wresogi yn addas. Bydd y cynlluniau newydd yn creu Continue reading

Continue reading...

Buddsoddiad o dros £3m ar gyfer Canolfan Fenter Gymdeithasol newydd Llanbedr Pont Steffan

Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd (UE), bydd Canolfan Dulais yn Llanbedr Pont Steffan yn cael ei gweddnewid i greu Canolfan Fenter Gymdeithasol, a fydd yn cefnogi busnesau bach ac elusennau lleol.

Bydd Tai Ceredigion, y landlord cymdeithasol lleol, yn elwa ar £1.5m o Gyllid gan Lywodraeth Cymru i Dargedu Buddsoddiad mewn Adfywio, gan gynnwys £1.1m ychwanegol o gyllid gan yr UE i helpu i greu lleoedd ar gyfer swyddfeydd o ansawdd uchel er mwyn cefnogi busnesau bach ac elusennau lleol.

Bydd y ganolfan bresennol yn cael ei dymchwel a chaiff adeilad newydd pwrpasol deulawr 1,250 metr Continue reading

Continue reading...

CCC yn cyhoeddi adroddiad Tryloywder Tâl

Yn 2018 gwnaeth Cartrefi Cymunedol Cymru apwyntio Turning Point HR solutions i gasglu a dadansoddi data a ddarparwyd gan gymdeithasau tai yng Nghymru ar gydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr.  Comisiynwyd y darn yma o waith ymchwil yn dilyn argymhellion gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i sicrhau bod y sector yn dryloyw ac agored ac mae’r adroddiad llawn i’w gweld ar wefan CCC.

I ddarllen mwy am yr adroddiad cliciwch yma https://bit.ly/2swEMi6

Continue reading...

Gwasanaeth cymhariaeth newydd gan Lywodraeth Cymru

Ar 1af o Dachwedd 2018, yn dilyn adolygiad diweddar o drefniadau rheoleiddio, lansiodd Llywodraeth Cymru adnodd cymhariaeth ar-lein newydd ar gyfer Cymdeithasau Tai yng Nghymru. Crëwyd hyn gan ddefnyddio data o 2016/17. Bydd yn rhoi cyfle i denantiaid, defnyddwyr gwasanaeth, rhanddeiliaid a phartneriaid busnes gael mynediad at ddata perfformiad ar Gymdeithasau Tai ledled Cymru.

Dyma’r ddolen Adnodd Cymharu Cymdeithasau Tai

Continue reading...

Cronfa Gymunedol wedi’i lansio

Mae Tai Ceredigion wedi lansio Cronfa Gymunedol i gefnogi grwpiau a chlybiau cymunedol lleol yng Ngheredigion. Mae £15,000 ar gael i grwpiau wneud cais amdano, a gellir gofyn am hyd at uchafswm o £1500. Yn anad dim, byddai Tai Ceredigion yn hoffi cynorthwyo mudiadau gwirfoddol bach i ganolig eu maint sy’n gweithredu ar lawr gwlad.
‘Mae hon yn ffordd wych i Tai Ceredigion i gefnogi’r cymunedau a’r unigolion yr ydym yn eu gwasanaethu yng Ngheredigion’ meddai cadeirydd y bwrdd, Karen Oliver. ‘Mae llawer o glybiau a chymdeithasau yn ei chael hi’n gynyddol anodd cynnal gweithgareddau / prosiectau gwirfoddol gwerthfawr. Gobeithio Continue reading

Continue reading...