Diweddariad ar Scamiau

Dyma crynodeb o ddiweddariad gan Safonau Masnach Cenedlaethol am sgamiau y cawsant wybod amdanynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf, pob un yn ymwneud â’r ansicrwydd cyffredinol a’r pryder ynghylch CORONAFEIRWS. Gofalwch amdanoch eich hun a chadwch lygad barcud ar deulu a chymdogion bregus.

 

CYNNYRCH FFUG

 

NID OES meddyginiaethau na phecynau gwrth-firws i wella neu atal COVID-19  YN BODOLI. Mae yna adroddiadau o werthu ar-lein ac o ddrws i ddrws. Os ydych chi’n clywed am weithgaredd lleol o’r natur hon yn ein cymuned, ffoniwch 101.

 

SGAMIAU STEPEN DRWS

 

Yma i helpu – mae unigolion yn galw yn bersonol i gartrefi pobl ac yn cynnig mynd i siopa ar eu rhan yn ystod hunan-ynysu. Mae troseddwyr yn honni eu bod yn cynrychioli elusennau sy’n darparu cefnogaeth. Mae lladron yn cymryd yr arian ac nid ydyn nhw’n dychwelyd. Byddwch yn wyliadwrus a gofynnwch i weld Cerdyn Adnabod  gan unrhyw un sy’n honni ei fod yn cynrychioli elusen. PEIDIWCH Â GADAEL UNRHYW UN DOD I MEWN I’CH CARTREF. Os oes angen help arnoch, cysylltwch â ni yn Tai Ceredigion, eich Cynghorydd  Sir leol (sy’n cydlynu cymorth lleol ledled y sir) neu bobl rydych chi’n eu hadnabod yn bersonol ac yn ymddiried ynddynt.

   

Gwasanaethau – Gwasanaethau glanhau stepen drws sy’n cynnig glanhau’r lôn a’r pafin a drysau tu allan i ladd bacteria a helpu i atal y firws rhag lledaenu – NI FYDD HYN YN HELPU.

 

SGAMIAU AR-LEIN

 

Sgamiau e-bost – sy’n twyllo pobl i agor atodiadau maleisus, sy’n rhoi pobl mewn perygl o ddwyn eich  gwybodaeth bersonol, cyfrineiriau, cysylltiadau a manylion banc mewn perygl. Mae rhai e-byst yn gofyn i bobl glicio ar atodiadau sydd â gwybodaeth am Goronafeirws. RHYBUDD SGAM!

GWIRIWCH Y CYFEIRIAD E-BOST. AMHEUS O’R CYFEIRIAD? PEIDIWCH Â CHLICIO AG AGOR. Ddim yn gwybod pwy sydd wedi anfon yr e-bost? Peidiwch ag agor na chlicio ar unrhyw atodiadau!

 

Adnoddau ffug ar-lein –  Adnoddau ffug ar-lein – fel Mapiau Coronafeirws ffug – sy’n darparu meddalwedd maleisus fel AZORult Trojan, rhaglen dwyn gwybodaeth a all ymdreiddio i amrywiaeth o ddata sensitif. Enghraifft amlwg sydd wedi defnyddio drwgwedd yw ‘corona-virus-map[dot]com’. PEIDIWCH Â RHANNU UNRHYW NEGESEUON DOLEN AR GYFRYNGAU CYMDEITHASOL.

 

Sgamiau Ad-daliad – Mae cwmnïau’n ffug yn cynnig ad-daliadau ar wyliau i unigolion sydd wedi’u gorfodi i ganslo eu teithiau. Dylai pobl sy’n ceisio ad-daliad hefyd fod yn wyliadwrus o wefannau ffug a sefydlwyd i gynorthwyo i hawlio ad-daliadau gwyliau.

 

Nwyddau ffug – Glanweithyddion ffug, masgiau wyneb a chitiau swabio Covid19 a werthir ar-lein ac o ddrws i ddrws. Yn aml gall y cynhyrchion hyn fod yn beryglus ac yn anniogel. Mae adroddiadau bod rhai glanweithydd dwylo a allai fod yn niweidiol yn cynnwys glutaral (neu glutaraldehyde), a waharddwyd i’w ddefnyddio gan bobl yn 2014.

 

 

SGAMIAU FFÔN – GALWADAU / TECSTIO

*Mae Tai Ceredigion wedi derbyn adroddiad o hyn yn digwydd yn lleol*

Wrth i fwy o bobl hunan-ynysu gartref, mae risg gynyddol y bydd sgamiau ffôn hefyd yn codi, gan gynnwys troseddwyr sy’n honni mai nhw yw’ch banc, benthyciwr morgais neu gwmni cyfleustodau. PEIDIWCH Â RHOI UNRHYW FANYLION PERSONOL DROS Y FFÔN.   NI FYDD EICH BANC YN GOFYN AM EICH CYFRINAIR NA’CH RHIF ADNABOD PERSONOL

 

 

RHODDION

Cafwyd adroddiadau bod lladron yn cribddeilio arian gan ddefnyddwyr trwy honni eu bod yn casglu rhoddion ar gyfer ‘brechlyn’ COVID-19.

BYDDWCH YN DDIOGEL. PEIDIWCH Â RHOI RHODDION I UNRHYW BETH ARALL NA’R ELUSENNAU RYDYCH CHI’N CEFNOGI FEL ARFER.

 

BENTHYCWYR ANGHYFREITHIOL

Disgwylir i fenthycwyr arian anghyfreithlon (Loan Sharks)  achub mantais ar galedi ariannol pobl, gan fenthyca arian cyn codi cyfraddau llog afresymol trwy fygythiadau a thrais.

Mae pobl yn cael eu hannog i amddiffyn eu cymdogion trwy ymuno â ‘Friends Against Scams’, sy’n darparu hyfforddiant ar-lein am ddim i rymuso pobl i sefyll yn erbyn sgamiau. I gwblhau’r modiwlau ar-lein, ewch i www.friendsagainstscams.org.uk.

Mae Safonau Masnach Genedlaethol hefyd yn cyhoeddi cyngor brys i helpu i atal pobl rhag dioddef sgamiau COVID-19 trwy ei fenter ‘Friends Against Scams’. Ewch i: https://www.friendsagainstscams.org.uk/

 

Cadwch mewn cysylltiad ag aelodau o’r teulu a ffrindiau yn rheolaidd a’u hatgoffa i fod yn ymwybodol o’r sgamiau hyn.

Os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod wedi cael ei effeithio gan sgâm, gellir hysbysu Action Fraud ar-lein yn www.actionfraud.police.uk/ neu trwy ffonio 0300 123 2040.

I gael cyngor a gwybodaeth ar sut i wirio a allai rhywbeth fod yn sgâm, ewch i: https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/

Gadael Ymateb