Datganiad ynghylch Caethwasiaeth Fodern 2020-2021

Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd ac yn sarhau hawliau dynol. Mae’n digwydd mewn amryw ffyrdd, gan gynnwys ar ffurf caethwasiaeth, caethwasanaeth, llafur gorfodol a masnachu pobl er mwyn camfanteisio arnynt, a gall gael effaith andwyol sylweddol ar unigolion, teuluoedd a chymunedau ledled y byd.

Mae’r datganiad hwn yn egluro’r camau y bydd Tai Ceredigion yn eu cymryd yn ystod y flwyddyn ariannol Ebrill 2020 – Mawrth 2021 i leihau’r risgiau a allai godi o unrhyw gysylltiad ag arferion sy’n tanseilio egwyddorion diogelwch ac urddas ar gyfer ein cwsmeriaid, ein cydweithwyr a’n cadwynau cyflenwi.

Mae’r datganiad hwn yn mynegi ein hymrwymiad i wella ein harferion er mwyn mynd i’r afael â chaethwasiaeth fodern ac atal pobl rhag cael eu masnachu, yn ein gweithgareddau corfforaethol a’n cadwynau cyflenwi.

Lawrlwythwch y dogfen y darllen ein datganiad yn llawn.

Gadael Ymateb