Cymryd Rhan

Tai Ceredigion – Cyfranogiad Tenantiaid

Ydych chi’n awyddus i gyfarfod pobl newydd, dysgu sgiliau newydd a helpu Tai Ceredigion i wella’r gwasanaeth mae’n ddarparu ar eich cyfer?

Os felly, dyma rhai o’r ffyrdd gallwch gymryd rhan:

Bod yn Gynyrchiolydd Tenantiaid o’r Bwrdd

Mae gan Tai Ceredigion Fwrdd Rheoli sydd a’r cyfrifoldeb cyffredinol am ddatblygu polisi a rheoli y Gymdeithas. Mae yna denantiaid, cynghorwyr sir, a phobl annibynnol ar y Bwrdd,ac os oes diddordeb bod ar y Bwrdd gan unrhyw denant yna mae croeso iddynt gael sgwrs hefo’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corddoraethol i ddarganfod mwy.

Ymunwch a Grŵp Monitro Tai Ceredigion

Mae Grŵp Monitro Tai Ceredigion yn cynyrchioli tenantiaid Tai Ceredigion. Fe’i sefydlwyd yn wreiddiol i sicrhau fod yr adnewyddu a gynlluniwyd a’r addewidion a wnaed yn y ddogfen gynnig yn cael eu cyflawni.

Mae’r aelodau yn denantiaid o bod rhan o’r sir a byddant yn cwrdd yn Aberaeron ar ddydd Gwener olaf pob mis (heblaw am fis Awst a mis Rhagfyr). Byddant yn trafod unrhyw faterion a phryderon sy’n codi ac yn rhoi adborth am unrhyw wybodaeth maent wedi ei dderbyn yn dilyn eu cyfarfodydd misol gyda, unai Corff Gweithredol Tai Ceredigion neu aelodau o Dîm Rheoli Gweithredol Tai Ceredigion.

Bydd aelodau hefyd yn:

  • Adolygu polisiau Llywodraeth Cymru a Tai Ceredigion a mynychu ymgynghoriadau
  • Cynnal arolgiadau ystâd ac ymweld âg adeiladau gwag cyn eu hail-osod i sicrhau eu bod yn cyrraedd y safon ofynnol
  • Ffonio tenantiaid i gynnal arolwg barn am atgyweiriadau a gwasanaethau Medra
  • Mynychu cyfarfodydd gyda thenantiaid a swyddogion cymdeithasau tai eraill
  • Penderfynu’r materion trafod ar gyfer Fforwm Cyswllt Tenantiaid a’r Gynhadledd Tenantiaid Flynyddol
  • Mynychu dyddiau cynllunio busnes a diwrnodau hunan-arfarnu gyda aelodau’r Bwrdd a’r Uwch Reolwyr
  • Derbyn hyfforddiant, pan fo’r angen.

Mynychu Cyfarfodydd Fforwm Cyswllt Tenantiaid a/neu y Gynhadledd Denantiaid

Mae’r cyfarfodydd Fforwm yn agored i holl denantiaid Tai Ceredigion. Fe’i cynhelir ddwywaith y flwyddyn mewn  gwahanol leoliadau o fewn y sir. Gall unrhyw denant i Tai Cerdigion godi mater i’w drafod yn y cyfarfod hwn. Yn ystod y cyfarfod ym mis Chwefor bydd Grŵp Monitro Tenantiaid Tai Ceredigion hefyd yn cyflwyno ei hadroddiad blynyddol.

Mae’r Gynhadledd Denantiaid hefyd yn agored i  holl denantiaid Tai Ceredigion. Ceir yma amrywiaeth o siaradwyr ynghyd a chynyrchiolwyr o asiantaethau fel The Care Society a CAB sydd yn rhoi cymorth a chefnogogaeth i’n tenantiaid.

Mynychu Cyfarfod Fforwm Tai Gwarchodol

Cynhelir y cyfarfodydd yma ar yr ail ddydd Gwener pob yn ail fis a mae croeso i unrhyw denant sydd yn dod o dan gyfrifoldeb cydlynydd cynllun gwarchodol fynychu. Mae yn gyfle i denantiaid o gynlluniau eraill gyfarfod yn gymdeithasol, dysgu pethau newydd a thrafod unrhyw faterion sydd ganddynt ynglyn â’r gwasanaeth tai gwarchodol.

Cwblhau Arolygon Barn a Holiaduron

Yn dilyn unrhyw waith a wneir bydd Tai Ceredigion yn gyrru allan ffurflenni arfarnu bodlonrwydd a hefyd yn cynnal arolygon barn ynglyn â materion eraill o dro i dro. Mae’n bwysig i ni gael adborth ar y gwasanaeth rydym yn ddarparu er mwyn sicrhau fod pethau’n gwella, felly mae danfon rhain yn ôl atom yn gymorth mawr.

Rydym hefyd yn cynnal arolwg arbennig - STAR pob tair mlynedd sydd, yn ogystal a rhoi eich barn am ein perfformiad, hefyd yn ein helpu i osod eich blaenoriaethau pan fydd Tai Ceredigion yn cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Ymuno â Chymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr neu Glwb Cymdeithasol

Gellir dechrau rhain ar stâd neu mewn cynllun gwarchodol. Annogir tenantiaid i gwrdd yn gymdeithasol, lle gellir nid yn unig drafod unrhyw fater o bwys ond hefyd trefnu digwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer eu haelodau. Yn ogystal bydd nifer o grwpiau yn cynnal gweithgareddau codi arian ar gyfer elusennau lleol a chenedlaethol.

Bod yn gyfranddaliwr

Gall unrhyw denant i Tai Ceredigion fod yn gyfranddaliwr, yn amodol ar gymeradwyaeth y Bwrdd Rheoli. Codir taliad bychan o £1.00 a mae aelodaeth yn rhoi hawl i’r tenant bleidleisio yng Nghynadledd Blynyddol Tai Ceredigion neu Gynhadledd Arbennig.

Mynychu grwpiau ffocws neu ddiddordeb arbennig

Cynhelir rhain yn ôl y galw, fel y gall Tai Ceredigion drafod materion/bwnc penodol neu bolisi gyda thenantiaid.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Os dilynwch ni ar Twitter, Instagram neu Facebook gallwch nid yn unig leisio eich barn am ein perfformiad, ond hefyd, gael gwybodaeth am Tai Ceredigion, asiantaethau eraill yr ydym yn gweithio gyda ac unrhyw ddigwyddiad perthynasol.

Pan fo’r angen, gall Tai Ceredigion gynnig cefnogaeth a chymorth, yn ogystal ag hyfforddiant trwy unrhyw un o’r opsiynau yma.  Os ydych am fynychu cyfarfod, gallwn ddarparu trafnidiaeth am ddim, cymorth gyda thrafeilio, costau gofalwyr neu ofal plant.

Os oes gennych ddiddordeb a hoffech wybod mwy yna gadewch i ni wybod trwy:

E-bostio: post@taiceredigion.cymru

Ffônio: 0345 6067654

Neu  gallwch gael hyd i ni ar Twitter, Instagram a Facebook.