Cymdeithasau Tai’n Archwilio Cydweithio Agosach

Datganiad i'r Wasg

Mae Byrddau gwirfoddol Tai Ceredigion, sydd wedi’i lleoli yn Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth a Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru, sydd wedi’i lleoli yn y Drenewydd, yn falch o gyhoeddi eu bod wedi dechrau ar daith i archwilio cydweithio agosach rhwng y ddau landlord. Mae’r ddwy Gymdeithas Dai eisoes wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd ar gynnal a chadw eiddo a phrosiectau caffael ar y cyd sydd yn yr arfaeth at y dyfodol.

Meddai Peter Swanson, Cadeirydd Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru “Ein pwrpas cyffredinol yw cynnig gwell gwasanaethau i’n preswylwyr a’n cymunedau, gan feithrin nerth ariannol y busnes, a chan ailfuddsoddi unrhyw enillion effeithlonrwydd mewn cryfhau gwasanaethau. Mae dwyieithrwydd yn elfen hanfodol o’r cynnig hwn”

Pwysleisiodd Karen Oliver, Cadeirydd Tai Ceredigion “Rydym wrthi’n brysur yn rheoli, yn uwchraddio ac yn darparu atebion dyfeisgar o safon uchel o ran tai i bobl yng Ngorllewin Cymru ers 2009.  Yr hyn yr anelir ato drwy gydweithio yw datblygu mwy byth o gartrefi fforddiadwy, a darparu mwy o gyfleoedd am gyflogaeth a hyfforddiant i’n staff a’n tenantiaid, o fewn Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru”, gan ychwanegu “Gallai gweithio mewn partneriaeth ddod â chyfleoedd newydd cyffrous i denantiaid, gweithwyr cyflogedig a chontractwyr”

Bydd y ddwy Gymdeithas yn edrych ar amrywiaeth o opsiynau i gynyddu cydweithio yn ystod y 12 – 18 mis nesaf ac maent wedi ymrwymo i gynnwys eu tenantiaid, eu staff a’u rhanddeiliaid allweddol yn y drafodaeth honno.

I lawrlwytho y Datganiad i'r Wasg fel PDF, cliciwch nawr.

Mae Tai Canolbarth Cymru yn darparu cartrefi i bobl mewn angen.  Ar hyn o bryd, mae gan y Gymdeithas fwy na 1,700 o gartrefi o dan ei rheolaeth ledled y Canolbarth.  Ewch i www.mid-walesha.co.uk

Tai Ceredigion yw’r gymdeithas dai leol, ddielw sy’n gweithio mewn partneriaeth agos â’r cyngor a phartneriaid eraill sy’n gweithredu yn yr ardal i helpu i gwrdd ag anghenion tenantiaid, trigolion a lesddeiliaid Ceredigion.  Ar hyn o bryd, mae’n cyflogi 143 o aelodau staff.

Mae gan Tai Ceredigion 2263 o gartrefi rhent a 130 o anheddau lesddaliadol a fu gynt ym mherchenogaeth Cyngor Sir Ceredigion ac yn cael eu cynnal ganddynt hwy. Tîm Cynnal a Chadw mewnol o’r enw Medra sy’n cynnal y cartrefi hyn ac maent wedi cael eu gwella i gwrdd â Safon Ansawdd Tai Cymru.

  1. Mae gan Tai Ceredigion statws elusennol, sy’n sicrhau y gellir ailfuddsoddi mwy o incwm mewn gwella cartrefi tenantiaid a rhedeg y gwasanaeth tai.
  2. Cymeradwywyd y trosglwyddiad gan y rhan fwyaf o’r tenantiaid a bleidleisiodd ac mae’n galluogi cynnydd aruthrol yn y cyllid sydd ar gael at gynnal a chadw wedi’i gynllunio, gwelliannau i eiddo ac yn y tymor hirach cartrefi wedi’u hadeiladu o’r newydd i bobl leol.
  3. Mae Tai Ceredigion yn ymgynghori â thenantiaid a lesddeiliaid ynghylch y ffordd y mae’n cyflawni ei rhaglen o welliannau a datblygiad.   

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag:

Alwena Richards,

Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf

Ffôn: 01686 620540

arichards@mid-walesha.co.uk

Janice Thomas,

Ymgynghorydd Cysylltiadau Cyhoeddus, Cyfathrebu a Marchnata i Tai Ceredigion

ar: 01570424392

janice.thomas@taiceredigion.cymru

Datganiad gan Gadeiryddion

Datganiad gan gadeiryddion Cymdeithasau Tai - Tai Canolbarth Cymru a Tai Ceredigion

Yn dilyn seminar a fynychwyd gan aelodau Bwrdd gwirfoddol o gymdeithasau tai Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru a gynhaliwyd ar 20fed o Ionawr 2018, mae Cadeiryddion y ddwy gymdeithas wedi cyhoeddi'r datganiad cyhoeddus canlynol i'w staff, eu rhanddeiliaid allweddol, eu tenantiaid a'r cymunedau ehangach y maent yn eu gwasanaethu :

"Mae'n bleser gan Fyrddau cymdeithasau tai Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru gyhoeddi eu bod wedi dechrau ar daith i archwilio cydweithio agosach rhwng y ddau landlord. Mae'r ddwy gymdeithas eisoes wedi bod yn cydweithio ar gynnal a chadw eiddo a phrosiectau caffael ar y cyd ar gyfer y dyfodol.

Ein pwrpas cyffredinol yw cynnig gwasanaethau dwyieithog gwell i'n trigolion a'n cymunedau, gan gynyddu cryfder ariannol y busnes, ac ailfuddsoddi unrhyw enillion effeithlonrwydd i wella gwasanaethau.

Amcanion gweithio gyda'n gilydd yw datblygu mwy o dai fforddiadwy, a darparu mwy o gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant, i'n staff a'n tenantiaid, o fewn Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Gwelwn fod nifer o fanteision i weithio mewn partneriaeth.

Byddwn yn edrych ar ystod o opsiynau i gynyddu ein cydweithrediad dros y 12-18 mis nesaf ac rydym wedi ymrwymo i gynnwys tenantiaid, staff a rhanddeiliaid allweddol yn y drafodaeth honno.

Peter Swanson, Cadeirydd Tai Canolbarth Cymru & Karen Oliver, Cadeirydd Tai Ceredigion.

I lawrlwytho y datganiad gan gadeiryddion, cliciwch yma.

Gadael Ymateb