DYFODOL DISGLAIR

Oherwydd argyfwng Coronafeiriws, mae ein argraffwyr lleol wedi gorfod cau dros dro.  Dim ond ar ein gwefan y bydd y rhifyn hwn o ‘Dyfodol Disglair’ ar gael. Os ydych chi’n gwybod am denant a fyddai’n gwerthfawrogi copi wedi’i argraffu, gallwn argraffu a’i bostio o’n swyddfa. Cysylltwch â ni ar 0345 6067654 neu post@taiceredigion.org.uk i adael manylion cyswllt y tenant a byddwn yn trefnu llungopïau a phostio.  Rydym yn gobeithio bydd yr argraffwyr wedi ail agor erbyn y rhifyn nesaf a bydd ein gwasanaeth arferol yn parhau!

Continue reading...

O Rwbel i Fenter

O Rwbel i Fenter

Mae 2020 yn dod â datblygiadau newydd cyffrous yn Llambed wrth i’r gwaith ar ailddatblygu safle Canolfan Dulais yn y dref gychwyn. Gyda chymorth buddsoddiad Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a chyllid Targedu Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru, bydd y prosiect yn dod â buddsoddiad o £3.2m i’r dref.

Datgelodd Tai Ceredigion – a brynodd yr adeilad gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ym mis Mawrth 2018 – y cynlluniau newydd cyffrous i ddymchwel hen adeiladau’r Llywodraeth ar ddechrau 2019. Cafodd y strwythur presennol ei inswleiddio’n wael ac nid oedd y system wresogi yn addas. Bydd y cynlluniau newydd yn creu Continue reading

Continue reading...

Gwasanaeth cymhariaeth newydd gan Lywodraeth Cymru

Ar 1af o Dachwedd 2018, yn dilyn adolygiad diweddar o drefniadau rheoleiddio, lansiodd Llywodraeth Cymru adnodd cymhariaeth ar-lein newydd ar gyfer Cymdeithasau Tai yng Nghymru. Crëwyd hyn gan ddefnyddio data o 2016/17. Bydd yn rhoi cyfle i denantiaid, defnyddwyr gwasanaeth, rhanddeiliaid a phartneriaid busnes gael mynediad at ddata perfformiad ar Gymdeithasau Tai ledled Cymru.

Dyma’r ddolen Adnodd Cymharu Cymdeithasau Tai

Continue reading...

Tai Ceredigion wedi’i Achredu gyda Thystysgrif ‘Cyber Essentials’ y Llywodraeth

Mae Tai Ceredigion wedi ei ardystio yn ddiweddar gan ‘Cyber ​​Essential Plus’ – cynllun a gefnogir gan y Llywodraeth a chefnogir gan y diwydiant sy’n anelu at wirio bod gan y sefydliadau brotocolau diogelwch TGCh priodol ar waith i atal ymosodiadau-seiber. Mae Tai Ceredigion yn ymuno â’r nifer fach o gymdeithasau tai wrth dderbyn y lefel hon o ardystio.

Mae’r cynllun ‘Cyber ​​Essentials Plus’ yn safon diogelwch seibr a ardystiwyd yn allanol ac yn gynllun gall sefydliadau gael eu hasesu a’u hardystio yn erbyn. Mae’n nodi’r rheolaethau diogelwch y mae’n rhaid i sefydliad cael mewn lle o fewn eu systemau Continue reading

Continue reading...