Ydych chi’ chwilio am sialens newydd?

Gwahoddwn geisiadau am Aelodau Bwrdd Barcud

(sef Tai Canolbarth Cymru a Tai Ceredigion gynt)

 

Mae’n gyfnod cyffrous wrth i ni ddechrau ar ein taith fel sefydliad yn dilyn proses uno’n ddiweddar. Mae Barcud yn gwasanaethu pob un o ardaloedd y canolbarth a’r gorllewin ac mae ganddo tua 4,000 o gartrefi, tua 300 o weithwyr, a throsiant o £25 miliwn.

Fel sefydliad, mae ein gwreiddiau yn y gymuned ac rydym yn cydnabod y cryfderau sy’n bodoli yn y cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt. Rydym yn uchelgeisiol ac rydym yn chwilio am bobl sydd yr un mor frwdfrydig â ni Continue reading

Continue reading...

Covid-19 Cymorth Ariannol i Unigolion

Dyma ganllaw byr a luniwyd gan Lywodraeth Cymru yn eich cyfeirio at y gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael i’ch helpu chi nawr.

Mae’r achos Coronafeirws wedi bod yn gyfnod hynod o bryderus i deuluoedd ac unigolion sydd, heb unrhyw fai personol, yn cael hi’n anodd talu biliau a / neu rent. Mae’r wybodaeth hon yn cynnig cyngor i’ch helpu chi.

Os hoffech gael copi o’r llyfryn hwn wedi’i argraffu ar gyfer rhywun sydd heb fynediad i’r rhyngrwyd neu sydd angen copi mewn print mwy, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni ar 0345 6067654 neu anfon neges breifat Continue reading

Continue reading...

Datganiad ynghylch Caethwasiaeth Fodern 2020-2021

Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd ac yn sarhau hawliau dynol. Mae’n digwydd mewn amryw ffyrdd, gan gynnwys ar ffurf caethwasiaeth, caethwasanaeth, llafur gorfodol a masnachu pobl er mwyn camfanteisio arnynt, a gall gael effaith andwyol sylweddol ar unigolion, teuluoedd a chymunedau ledled y byd.

Mae’r datganiad hwn yn egluro’r camau y bydd Tai Ceredigion yn eu cymryd yn ystod y flwyddyn ariannol Ebrill 2020 – Mawrth 2021 i leihau’r risgiau a allai godi o unrhyw gysylltiad ag arferion sy’n tanseilio egwyddorion diogelwch ac urddas ar gyfer ein cwsmeriaid, ein cydweithwyr a’n cadwynau cyflenwi.

Mae’r datganiad hwn yn mynegi ein hymrwymiad Continue reading

Continue reading...

DYFARNIAD RHEOLEIDDIO 2019/2020

Mae’n bleser gan Tîm Gweithredol a Bwrdd Tai Ceredigion rannu cyhoeddiad ein dyfarniadau rheoleiddio blynyddol gan Lywodraeth Cymru.

Unwaith eto, dyfarnwyd y “safonol safonol” i Tai Ceredigion sef yr asesiad uchaf y gall Cymdeithasau Tai ei gyflawni.

Sail y farnwriaeth yw rhoi dealltwriaeth i’r Gymdeithas Tai, ei thenantiaid, defnyddwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid eraill o’i hyfywedd ariannol a pha mor dda y mae’n perfformio, ar adeg benodol mewn amser, mewn perthynas â:

• Llywodraethu a Chyflenwi Gwasanaethau
• Rheolaeth Ariannol

Steve Jones
Prif Weithredwr

Karen Oliver
Cadeirydd

Continue reading...

Diweddariad ar Scamiau

Dyma crynodeb o ddiweddariad gan Safonau Masnach Cenedlaethol am sgamiau y cawsant wybod amdanynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf, pob un yn ymwneud â’r ansicrwydd cyffredinol a’r pryder ynghylch CORONAFEIRWS. Gofalwch amdanoch eich hun a chadwch lygad barcud ar deulu a chymdogion bregus.

 

CYNNYRCH FFUG

 

NID OES meddyginiaethau na phecynau gwrth-firws i wella neu atal COVID-19  YN BODOLI. Mae yna adroddiadau o werthu ar-lein ac o ddrws i ddrws. Os ydych chi’n clywed am weithgaredd lleol o’r natur hon yn ein cymuned, ffoniwch 101.

 

SGAMIAU STEPEN DRWS

 

Yma i helpu – mae unigolion yn galw Continue reading

Continue reading...

Buddsoddiad o dros £3m ar gyfer Canolfan Fenter Gymdeithasol newydd Llanbedr Pont Steffan

Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd (UE), bydd Canolfan Dulais yn Llanbedr Pont Steffan yn cael ei gweddnewid i greu Canolfan Fenter Gymdeithasol, a fydd yn cefnogi busnesau bach ac elusennau lleol.

Bydd Tai Ceredigion, y landlord cymdeithasol lleol, yn elwa ar £1.5m o Gyllid gan Lywodraeth Cymru i Dargedu Buddsoddiad mewn Adfywio, gan gynnwys £1.1m ychwanegol o gyllid gan yr UE i helpu i greu lleoedd ar gyfer swyddfeydd o ansawdd uchel er mwyn cefnogi busnesau bach ac elusennau lleol.

Bydd y ganolfan bresennol yn cael ei dymchwel a chaiff adeilad newydd pwrpasol deulawr 1,250 metr Continue reading

Continue reading...

CCC yn cyhoeddi adroddiad Tryloywder Tâl

Yn 2018 gwnaeth Cartrefi Cymunedol Cymru apwyntio Turning Point HR solutions i gasglu a dadansoddi data a ddarparwyd gan gymdeithasau tai yng Nghymru ar gydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr.  Comisiynwyd y darn yma o waith ymchwil yn dilyn argymhellion gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i sicrhau bod y sector yn dryloyw ac agored ac mae’r adroddiad llawn i’w gweld ar wefan CCC.

I ddarllen mwy am yr adroddiad cliciwch yma https://bit.ly/2swEMi6

Continue reading...

Cronfa Gymunedol wedi’i lansio

Mae Tai Ceredigion wedi lansio Cronfa Gymunedol i gefnogi grwpiau a chlybiau cymunedol lleol yng Ngheredigion. Mae £15,000 ar gael i grwpiau wneud cais amdano, a gellir gofyn am hyd at uchafswm o £1500. Yn anad dim, byddai Tai Ceredigion yn hoffi cynorthwyo mudiadau gwirfoddol bach i ganolig eu maint sy’n gweithredu ar lawr gwlad.
‘Mae hon yn ffordd wych i Tai Ceredigion i gefnogi’r cymunedau a’r unigolion yr ydym yn eu gwasanaethu yng Ngheredigion’ meddai cadeirydd y bwrdd, Karen Oliver. ‘Mae llawer o glybiau a chymdeithasau yn ei chael hi’n gynyddol anodd cynnal gweithgareddau / prosiectau gwirfoddol gwerthfawr. Gobeithio Continue reading

Continue reading...