Hwylusydd Tai Gwledig

Ydych chi’n ystyried prynu eich cartref cyntaf ond yn methu â fforddio prisiau’r tai sydd yn eich ardal? Os felly, cysylltwch â Keith Henson, Hwylusydd Tai Gwledig Ceredigion a’r cyffiniau, heddiw drwy e-bostio rhe@taiceredigion.org.uk neu ffonio 01570 424 366 i gael rhagor o wybodaeth am dai fforddiadwy a thrafod y cynlluniau ymhellach.

Mae Hwyluswyr Tai Gwledig yn gweithio gyda chymunedau gwledig, ac ar ran cymunedau gwledig, ledled Cymru i fynd i’r afael â phrinder cartrefi fforddiadwy. Mae’r gwaith yn golygu nodi’r angen lleol am dai a chwilio am gyfleoedd datblygu neu eiddo gwag i’w ailddefnyddio. Caiff y gwaith hwn ei gyflawni mewn partneriaeth â’r gymuned leol yn ogystal â phobl a chyrff eraill sydd â diddordeb ynddo.

Tai fforddiadwy i’w gwerthu

Yn ogystal â thai cymdeithasol, rydym yn cynnig mathau eraill o dai i ddiwallu eich anghenion. Os ydych yn ystyried prynu eich cartref cyntaf ond yn methu â fforddio prisiau’r tai sydd yn eich ardal, rydym yn gwerthu tai fforddiadwy drwy’r cynllun rhanberchnogaeth.

Pan na allwch fforddio’r morgais ar gartref cyfan, mae Cymorth i Brynu: Rhanberchnogaeth yn rhoi cyfle i chi brynu cyfran o’ch cartref (rhwng 25% a 75% o werth yr eiddo) a thalu rhent ar y gyfran sy’n weddill, sy’n golygu nad oes arnoch angen canran mor uchel ar gyfer y blaendal. Tra byddwch yn byw yn yr eiddo, byddwch yn cael dau gyfle i gynyddu cyfran eich perchentyaeth, sy’n golygu prynu’n ôl y ganran sy’n weddill o’ch tŷ. Yn y pen draw, felly, byddwch yn berchen ar yr eiddo i gyd.

Ymweld a’r gwefan yma.

Tai fforddiadwy i’w gosod ar rent

Os nad ydych yn gymwys i gael eiddo cymdeithasol ac os na allwch fforddio rhent y farchnad (y sector rhentu preifat) oherwydd incwm isel, mae gennym dai rhent canolradd.

Mae tai rhent canolradd yn rhoi cyfle i chi rhentu cartref am rent sydd 20% yn is na chyfradd y farchnad. Mae’r rhent a godir hyd at 20% yn is na’r hyn y byddech yn disgwyl ei dalu am gartref mewn ardal debyg pe baech yn rhentu oddi wrth landlord preifat. Yn ogystal, os ydych yn ystyried prynu cartref yn y dyfodol ond na allwch fforddio cynilo arian ar gyfer blaendal, gallech rentu eiddo rhent canolradd sy’n rhatach nag eiddo rhent y farchnad. Byddai hynny’n eich galluogi i gynilo, ar gyfer blaendal, y rhent ychwanegol y byddech wedi’i dalu fel arall.