Tîm Gweithredol

Steve Jones, Prif Weithredwr

Mae Steve wedi bod yn gweithio ym maes tai ers dros 30 mlynedd, ac ers ennill gradd mewn astudiaethau tai ym Mhrifysgol Hallam Sheffield bu’n gweithio ledled y DU gan gynnwys ar Ynys Môn, yn Sheffield ac yn yr Alban

 • Gyrfa o 30+ o flynyddoedd yn y maes tai
 • Penodwyd yn Brif Weithredwr cyntaf Tai Ceredigion yn 2008
 • Arweiniodd Tai Ceredigion trwy’r broses o drosgwlyddo stoc yn 2009.
 • Cyn Gyfarwyddwr Grŵp Gwasanaethau Cymunedol i Grŵp Tai Pennaf
 • Aelod gwirfoddol o Fwrdd Cynghori Ardal Tŵf Dyffryn Teifi a Digartref Ynys Môn
 • Yn rhugl yn y Gymraeg

Eleri Jenkins, Cyfarwyddwr Tai a Chefnogaeth

Eleri sydd yn gyfrifol am wasanaethau rheoli tai, gan gynnwys cefnogaeth i drigolion hŷn a thrigolion bregus.

 • 32 mlynedd o brofiad ym mhob agwedd o reoli tai
 • Profiad blaenorol o weithio i awdurdod lleol ac hefo Cymdeithas Tai Cantref
 • Yn y swydd ers y trosglwyddo stoc yn 2009
 • Gweithiwr tai proffesiynol uchel ei pharch yng Ngorllewin Cymru ac yn Gymrodor o’r CIH
 • Arweinydd ymglymiad a chyfranogiad tenantiaid
 • Yn rhugl yn y Gymraeg

Llyr Edwards, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo

Llyr Edwards yw’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo ac mae’n gyfrifol am waith cynnal a chadw a datblygu.

 • Dros 20 mlynedd o brofiad o weithio yn y maes tai.
 • Gradd mewn Technoleg a Rheolaeth Adeiladu,
 • Yn y swydd ers y trosglwyddo stoc yn 2009
 • Cynlluniodd, rheolodd a goruchwyliodd yn llwyddiannus, gwblhau’r gwaith Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS)
 • Ar hyn o bryd yn arwain cynlluniau datblygu Tai Ceredigion
 • Yn rhugl yn y Gymraeg

Kate Curran, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Mae gan Kate dros 15 mlynedd o brofiad ym maes Cyllid y Sector Cyhoeddus ac mae'n gyfrifol am yr adrannau Cyllid, Llywodraethu a TGCh yn Tai Ceredigion. Mae hi'n gyfrifydd cymwysedig CIPFA a throsglwyddodd o Gyngor Sir Ceredigion i Tai Ceredigion yn 2009. Penodwyd Kate yn Gyfarwyddwr ym mis Mawrth 2016 ac mae'n Ymddiriedolwr Age Cymru Ceredigion ac yn Aelod o Gydbwyllgor Archwilio Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys. Mae hi'n ddysgwr Cymraeg brwdfrydig.