Aelodau’r Bwrdd

 

Lawrlwythwch ein pecyn gwybodaeth ac ymgeisio yma.

Mae Tai Ceredigion yn cael ei redeg gan fwrdd rheoli o hyd at ddau ar bymtheg o wirfoddolwyr di-dâl (oni bai am dreuliau rhesymol).

Catherine Shaw

 • Cynyrchiolydd tenantiaid o’r Bwrdd
 • Cyn fyfywriwr Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Aberystwyth
 • Aelodd o Grŵp Llywio’r Tenantiaid tra roedd Tai Ceredigion yn cael ei sefydlu
 • Cyn-aelod tymor hir ac Ysgrifennydd Grŵp Monitro Tenantiaid Tai Ceredigion
 • Aelod o’r Bwrdd ers Rhagfyr 2015
 • Ei nôd yw sicrhau fod tenantiaid yn cael eu hystyried ym mhob penderfyniad a wneir gan y Bwrdd, a helpu Tai Ceredigion i barhau i ddatblygu gyda’r tenantiaid yn rhan ganolog o’r busnes.

.

Peter Deakin

 • Cynyrchiolydd tenantiaid o’r Bwrdd
 • Profiad o rentu yn y sector breifat a’r sector gyhoeddus
 • Cyn ffurfio Tai Ceredigion bu yn aelod o’r Panel Arfarnu Opsiynau
 • Yn gyn Gadeirydd, Is-gadeirydd a Thrysorydd Grŵp Monitro Tenantiaid Tai Ceredigion
 • Aelod o’r bwrdd ers mis Medi 2016
 • Credu’n gryf mewn tai cymdeithasol a sicrhau fod gan denantiaid cymdeithasol ran weithredol i’w chwarae yn natblygiadau’r dyfodol.

Lynford Thomas

 • Enwebai Cyngor Sir Ceredigion
 • Is-Gadeirydd Pwyllgor Cyd-Ymgynghori
 • Cefndir ym maes Iechyd a Diogelwch
 • Aelod gweithgar o gymuned Dyffryn Aeron
 • Aelod o’r bwrdd ers mis Hydref 2012
 • Yn gredwr pybyr mewn gwarchod y ffordd Gymreig o fyw, yr iaith, ysgolion pentref a, lle bo hynny’n bosibl, cadw pobl ifanc yn eu bro
 • Yn rhugl yn y Gymraeg.

Peter Saunders

 • Aelod annibynnol o’r Bwrdd
 • Cadeirydd y Pwyllgor Cyd-Ymgynghor
 • Cefndir mewn cynllunio tref,ymchwil a darlithio Prifysgol
 • Cyn-Gyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr Prifysgol John Moores, Lerpwl
 • Diddordeb brwd mewn gofal cymdeithasol a thai ‘gofal ychwanegol’.
 • Ei nod yw helpu Tai Ceredigion i ddatblygu gwasanaethau sy’n adlewyrchu anghenion penodol Canolbarth Cymru
 • Yn ddysgwr Cymraeg brwdfydig.

Cadwgan Thomas

 • Aelod annibynnol o’r Bwrdd
 • Syrfëwr Meintiau Siartredig a Phennaeth Datblygu Gwasanaethau Hafod.
 • Profiad o’r sector tai cymdeithasol ers 1996
 • Profiad mewn goruchwylio’r gwaith o ddatblygu nifer o brosiectau adnewyddu, prosiectau adeiladu tai newydd a phrosiectau cartrefi gofal
 • Aelod o’r bwrdd ers mis Medi 2014
 • Ei nod yw cynorthwyo Tai Ceredigion i gyrraedd ei nodau o safbwynt cyflawni prosiectau newydd a chyffrous ar gyfer pobl a chymunedau’r Sir.
 • Yn rhugl yn y Gymraeg.

John Jenkins

 • Aelod annibynnol o’r Bwrdd
 • Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Pherfformiad
 • Cyfrifydd Siartredig gyda phrofiad o weithio yn Ninas Llundain
 • Ymgynghorydd busnes hunangyflogedig
 • Yn llywodraethwr ysgol ac yn gyfarwyddwr cwmni buddiannau cymunedol
 • Aelod o’r bwrdd ers mis Chwefror 2015
 • Yn credu fod Tai Ceredigion yn bwysig i bobl ac economi’r sir ac y dylai adlewyrchu gwerthoedd a blaenoriaethau’r gymuned leol.

Karen Oliver - Cadeirydd

 • Aelod annibynnol
 • Cyfreithiwr sydd â thros bymtheng mlynedd o brofiad o weithio yn y sector tai cymdeithasol ac yn Gyn-Gyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol gyda Grŵp Gwalia
 • Wedi gweithio i awdurdod lleol ac mewn practis preifat
 • Gwirfoddolwr ac Ymddiriedolwr gyda Multiple Sclerosis Society
 • Aelod cyfetholedig o’r Bwrdd ers mis Tachwedd 2015
 • Ymrwymedig i sicrhau bod tai fforddiadwy da ar gael mewn cymunedau cynaliadwy, ac yn deall pwysigrwydd cynnwys tenantiaid a gwrando arnynt er mwyn helpu i lunio gwasanaethau.
 • Yn ddysgwr Cymraeg brwd.

Stephen Cripps

 • Aelod annibynnol cyfetholedig o’r Bwrdd
 • Cyn-Gadeirydd Bwrdd Rheoli Tai Cerredigion
 • Cyn brif swyddog llywodraeth leol gyda dros 30 mlynedd o weithio mewn llywodraeth leol yn Lloegr
 • Aelod annibynnol o Bwyllgor Moeseg a Safonau Cyngor Sir Ceredigion
 • Aelod cyfetholedig o’r Bwrdd ers mis Mawrth 2016
 • Ei nod yw helpu Tai Ceredigion i ddarparu tai boddhaol sydd yn hanfodol ar gyfer hybu iechyd da,  cefnogi addysg a chyflogaeth ac yn helpu i ddatblygu cymuned leol gadarn.
 • Yn ddysgwr Cymraeg brwd.

John Rees

 • Aelod annibynnol cyfetholedig o’r Bwrdd
 • Is Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Pherfformiad
 • Rheolwr Cyllid gyda Coastal Housing Group
 • Cyfrifydd Siartedig Ardystiedig
 • Ar hyn o bryd yn aelod o Banel De Cymru ACCA ac yn cymhorthi hefo eiriolaeth, mynychu digwyddiadau DPP (CPD) fel cynyrchiolydd ACCA a threfnu’r rhaglen DPP (CPD) ar gyfer De Orllewin Cymru
 • Yn gredu’n gryf yn y sector tai cyhoeddus ac yn awyddus i ddefnyddio ei wybodaeth a’i brofiad er budd tenantiaid
 • Aelod cyfetholedig o’r Bwrdd ers mis Mehefin 2017

Gwyn James

 • Enwebai Cyngor Sir Ceredigion
 • Aelod o’r Pwyllgor Awdit
 • Cefndir ym Amaeth a Pheirianwaith Mecanyddol
 • Aelod gweithgar o gymunedau Penbryn a Llangrannog
 • Aelod o’r Bwrdd ers Hydref 2018
 • Yn gredwr pybyr mewn gwarchod y ffordd Gymreig o fyw, yr iaith, ffyniant economaidd ein cymunedau gwledig a, lle bo hynny’n bosibl, cadw pobl ifanc yn eu bro
 • Yn siaradwr Cymraeg iaith cyntaf

Mererid Boswell

 • Cyfrifydd siartredig sydd â phrofiad o ymwneud â chyllid yn y sector elusennau a’r sector cyhoeddus;
 • Roedd yn aelod o’r bwrdd cysgodol (cyn i’r trosglwyddo ddigwydd) ac arferai fod yn aelod o’r Bwrdd ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Pherfformiad;
 • Mae’n byw yng Ngheredigion ers 12 mlynedd ac arferai fod yn un o gynghorwyr tref Aberystwyth;
 • Mae’n drysorydd Arad Goch (cwmni theatr) ac yn gadeirydd Camau Cyntaf i Ddysgu (elusen darpariaeth feithrin);
 • Mae’n Bennaeth Busnes a Chyllid gyda Chyngor Llyfrau Cymru;
 • Mae’n siarad Cymraeg a Saesneg yn rhugl ac mae’n dysgu Sbaeneg.